Недвижнини


170 m2

#1311

Тип: Деловна зграда

Област: Карпош

Цена: 7.00 EUR / m2

Погледни
280 m2

#1310

Тип: Деловно/станбена зграда

Област: Општина Центар

Цена: 9.00 EUR / m2

Погледни
360 m2

#1309

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 10.00 EUR / m2

Погледни
300 m2 - 800 m2

#1308

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 13.00 EUR / m2

Погледни
200 m2 - 2.000 m2

#1307

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 11.00 EUR / m2

Погледни
600 m2

#1306

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 10.00 EUR / m2

Погледни