Оценување на можноста за потенцијални превземања, анализа на ефикасноста на постојните средства или анализа на најдобриот начин за употреба на имотот, нашите квалификувани консултанти вршат процена и даваат стратешки совети за широк спектар на капитални и пазарни трансакции.

Нашите проценки се подготвени во согласност со The RICS Appraisal and Valuation Standards, последно издание. Традиционално постојат три општи пристапи кон вреднување на деловните средства: пристап според Трошоците за Замена, пристап според Продажна Споредба, како и пристап според Билансот на Капитализација. Секој пристап гледа на процесот на процена од различни перспективи, вклучувајќи податоци од различни извори и има свои предности и слабости.

 • Сертифицирани проценители во согласност со Македонските законски норми, како и RICS сертифицирани проценители на клучни глобални и домашни банки во Србија и Црна Гора
 • Над 1000 проценки во сите сегменти на пазарот на имот
 • Редовна процена на сите видови на имот:
 • Канцеларии
 • Шопинг центри
 • Хотели
 • Станбени објекти и објекти од мешовит карактер
 • Индустриски и логистички објекти
 • Развојно земјиште
 • Алтернативни инвестиции
 • Имотно Портфолио