Home » blog » Зошто професионалното управување со недвижности станува поважно?
  • Управување со објекти
  • Недвижности
facility management
16 август 2023
5 минути за читање

Зошто професионалното управување со недвижности станува поважно?

Управување со недвижности значи надзор од трето лице, обично професионален менаџер или компанија за управување со недвижности

Управување со недвижности е секојдневен надзор на станбени, комерцијални или индустриски недвижности од трето лице, обично професионален менаџер или компанија за управување со недвижности Управувањето со недвижностите долго време се сметаше за трошок, но денес тоа стана составен дел од успехот на компанијата. Управувањето со недвижностите стана многу важна услуга за повеќето инвеститори бидејќи го вклучува целокупното управување и контрола на сите процеси поврзани со експлоатацијата на зградата, со посебен осврт на услугите за комерцијално и финансиско управување.

Најдинамичен сегмент во управувањето со недвижностите е секако сегментот на комерцијални објекти. Со оглед на тоа што пазарот на недвижности интензивно се развива во сите сегменти покрај деловните згради, потребна е зголемена побарувачка на овие услуги во сегментите на станбени комплекси, малопродажни паркови и логистички паркови. Главните улоги на менаџерите на недвижност се да управуваат со рутинските задачи, делегирани од сопственикот и да ја зачуваат вредноста на недвижноста со кој управуваат.

Некои компании се специјализирани за обезбедување на услуги за управување за специфичен тип на недвижности, додека други нудат услуги за управување за низа видови на недвижност. Значителен број видови недвижност може да се управуваат во сегментот на станови (станбени згради и станбени комплекси, семејни куќи, станови), комерцијални недвижности (продажни паркови и трговски центри, деловни згради, хотели, ресторани, бензински пумпи, здравствени установи), како како и индустриски комплекси (фабрики, производствени комплекси, погони, магацини, дистрибутивни објекти, логистички паркови, челичарници).

Бројни видови на недвижности за специјална намена не се вклопуваат во горенаведените категории, но сепак бараат управување, како што се театри, училишта, универзитети, спортски арени, домови за стари лица, студентски домови и слично. Управување со објекти е концепт на услуги и алатки за да се обезбеди функционалност, удобност, безбедност и ефикасност на зградите, средствата и системите на компанијата што вклучува услуги како што се техничко одржување, услуги за хигиена и чистење, физичка безбедност и безбедносни системи. како и службите за заштита од пожари. Дополнително на ова, услугите за управување со објектите вклучуваат подготовка на долгорочен стратешки план за управување со објектите на компанијата.

Постојат две основни области на управување со објекти:

Hard Facilities Management се занимава со физичките делови на објектите, како што се осветлување, водовод, лифтови, климатизација, системи за греење и ладење, за да се обезбеди непречено функционирање на објектите во однос на инфраструктурата.
repairs

Soft Facilities Management вклучува задачи што ги извршуваат луѓе како што се услуги за чистење и хигиена, прием и обезбедување, управување со закуп, управување со отпад и одржување на зелени површини и растенија.
cleaning

Менаџерите на објектите се одговорни за собирање податоци за сите потребни работи за одржување и реновирање. Тие издаваат наредби за помали и поголеми поправки и контрола и го координираат нивното извршување. Тие организираат отстранување на можни дефекти за време на гарантниот период на инсталираните системи, ги координираат интервенциите за итни случаи и организираат поправки. Тие се исто така задолжени за планирање на превентивното одржување и обезбедуваат секојдневни услуги за одржување на сите системи за да обезбедат непречено функционирање на недвижноста

Кога мислите на Управување со објекти, обично мислите на услуги за чистење приспособени на потребите на индивидуалните недвижности и одржување на хигиенските стандарди во сите области, од канцеларии, малопродажен простор, до магацини и индустриски објекти. Дополнително, заштитата на вработените и деловните операции често е под контрола на управувањето со објектите, особено физичката безбедност на објектите, луѓето и безбедносните системи. Заканата од пожар носи еден од најголемите ризици за загуба на живот и материјална штета.

Управувањето со објекти може да биде ангажирано и во одржување, проверка и тестирање на опремата и системите за заштита од пожари во објектот, водење евиденција и сертификати за усогласеност. Управувањето со објектите може да понуди и комплетна услуга за одржување на пејзажот и тие имаат развиено сеопфатен план за одржување на надворешните делови на зградите и фасадите во текот на сите сезони и временски услови, вклучително и отстранување на снегот и мразот. Интегриран менаџмент на објекти е обединување на сите решенија и процеси поврзани со управувањето со објектите под еден договор.

Ова значи дека еден тим управува со сите договори, односи со добавувачи и управување со просторот, користејќи едно софтверско решение или централен софтверски систем кој се интегрира со други и може да го користи секој.

Прочитај останато
Не можете да го најдете тоа што го барате?

Наши Клиенти